Category Archives: İcra ve İflas Hukuku

image_pdfimage_print

VEKALET BİLGİLERİ

Avukatın sizin adınıza işlem yapabilmesi için yurt içinde noter kanalı ile yurtdışında konsolosluk aracılığı ile vekalet çıkartmanız gerekmektedir. Vekalet çıkarabilmeniz için yanınızda T.C. kimlik numaranızın yer aldığı nüfus cüzdanınız veya pasaportunuz ve avukata ait bilgilerin bulunması yeterlidir.

Ayrıca şirketler için, şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

Boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet çıkarılırken yanınızda en az 2 adet resim bulunmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği söylenmelidir.

İsim – Soyisim : Av. Elmas Eroğlu Doyurur
Adres : HASANPAŞA EĞİTİM MAH POYRAZ SK.1 SADIKOĞLU İŞ MERKEZİ D 39
KADIKÖY İstanbul
T.C. : TC size SMS veya Email ile vekalet aşamasında iletilecektir
Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil : 46807

TÜRKİYE NOTER LİSTESİ

FRANSA KONSOLOSLUK NOTER ADRESLERİ

PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU LYON BAŞKONSOLOSLUĞU STRAZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU MARSİLYA BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 44 rue de Sevres 92100 Boulogne – Billancourt. Adres: 87, Rue De Seze 69006 Lyon – France Adres: 10, rue Auguste Lamey 67000 Strasbourg/ France Adres: 363, Avenue du Prado 13008 Marseille- France
Telefon Noter 0147123058-3056; Telefon: +33 4 72 83 98 40 Telefon: +33 03 88 36 69 10 +33 03 88 36 68 14 Telefon: +33 491 290 020
Faks: + 33 1 47 12 30 50 Faks: +33 4 78 24 86 75 Faks: +33 03 88 37 97 39 Faks: +33 491 227 821
consulat.paris@mfa.gov.tr consulat.lyon@mfa.gov.tr  consulat.strasbourg@mfa.gov.tr consulat.marseille@mfa.gov.tr 
http://paris.bk.mfa.gov.tr http://lyon.bk.mfa.gov.tr http://strazburg.bk.mfa.gov.tr http://marsilya.bk.mfa.gov.tr

T.C. Bordeaux Başkonsolosluğu 

____________________________________________________________________________

VEKÂLETNAME

S.G.K (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) ve diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla Türkiye’den emeklilik ve Yurtdışı Borçlanma işlemlerini takip ve neticelendirmeye, prim günlerimi toplattırmaya, birleştirmeye, eksik ödenen olduğunda ödemeye, taksitlendirmeye, taksitleri ödemeye, yurtdışı ve askerlik borçlanması yapmaya, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler tanzim ve imzalamaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, dosyalarımı incelemeye, örnek ve suretler almaya, yazışmalarda bulunmaya, imzaya, emekli maaşının ilgili banka ve banka şubesine veya PTT müdürlüklerine ve şubelerine bağlattırmaya, nakil ettirmeye, hâsılı yukarıda yazılı hususlardan dolayı yapılması gerekli iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye, noterlerden kayıt, örnek ve suret çıkarmaya, teslim ve tesellüme, Bağkur, Ssk, Emekli Sandığı hizmet aktarımı, silimi, iptali, güncelleme, hizmet birleştirmesi yapmaya, adıma ilgili Emniyet Müdürlüklerinden yurda giriş çıkış belgesi almaya, adli sicil kaydımı, nüfus kayıt örneğimi çıkarmaya, teslim almaya, resmi kurum ve noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya ve teslim almaya, leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, davayı kabul veya redde veya feragate, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, savcılıklara şikâyet etmeye ve ceza davaları dâhil şikâyetten vazgeçmeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin, azil ve istimama, karşı tarafça gösterilenleri reddetmeye, protesto ve ihbarname keşidesine, keşide olanlara karşılık vermeye, yemin teklif, kabul ve reddine, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati tedbir, tespit, delail ve eşya hapsi istemeğe ve kaldırmaya ve yine bu tür kararlara itiraza, iflas anlaşması talebine ve aleyhine itiraza, iflas istemeğe ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddi hâkim talebinde bulunmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri T.C Başkonsoloslukları ve Büyük Elçiliklerinde ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takip ve gerekli işlemleri yaptırmaya, işlemleri intaca, murafaaya, nakli davaya, temyizi davaya ve/veya temyizden feragate, tahsisi karar, iadeyi muhakeme ve kararın düzeltilmesini istemeye, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde bulunmaya, hâkim, bilirkişi, hakem, şahit ve kâtipleri şikâyete ve redde, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya, davayı kısmen ya da tamamen ıslah etmeye, ahzu kabza, feragati davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup beyan ve def-ilerinde bulunmaya, yapılacak icrai satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati veya diğer teminatları adıma yatırmaya veya muaf tutulma talebinde bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve teminatları geriye talep ve almaya, ilgili kaymakamlıklar, valilikler ve ve sair kurumlar nezdinde apostil işlemlerini yaptırmaya, adıma nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin her türlü davayı açmaya ve takibe, bu dava sonucunda Nüfus Müdürlüklerine müracaatla nüfus kayıtlarımı talep ve elden almaya, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Tapu Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Adli Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil Memurluğu, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, teftişler vermeye birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekâlete yetkili olarak, Hasanpaşa Eğitim Mah. Poyraz Sok. Sadıkoğlu 1 İş Merkezi D:39 Kadıköy/ İstanbul adresinde muhkim İstanbul Barosu avukatlarından 46807 sicil numaralı Av. Elmas Eroğlu Doyurur (TCKN:…………………….)  ve ……………………………………………………… ……………….. ………………………… ………………………  (TCKN:………………………………)  tarafımdan birlikte ve ayrı ayrı yetkili kılınmıştır.

 

VEKÂLET VEREN  ( imza) :

ADRES                                :