Tag Archives: avocat divorce turc

image_pdfimage_print

TANIMA VE TENFİZ NE DEMEKTİR ?

Fransa’da boşandınız ? Ama Türkiye’de hala evlisiniz …

Divorce Turc en France, divorce turcFransa’da yaşayan Türk vatandaşları, boşanma davasını ister Fransa’da, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Fransız Mahkemesinde açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vatandaşı ise, davada Türk Hukuk kuralları uygulanacaktır. Taraflardan birisi Türk, diğeri Fransa vatandaşı ise Mahkeme Fransız hukuk kurallarını uygulayacaktır. Fransız Mahkemesi tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de hükmü yoktur. Bu boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında, Türk Mahkemeleri tarafından kontrol edilecek husus, Türk Hukuk kurallarının doğru uygulayıp uygulamadığını veya Fransa Hukuk kuralları uygulandı ise, bu durumun Türk kamu düzenini ihlal edip etmediği yönündedir.

Fransa mahkemelerince verilen kararların ülkemizde hüküm doğurabilmesi için bir dava açılması gerekmektedir. Hükmün niteliğine göre açılacak dava tanıma davası veya tenfiz davası olacaktır. İcra edilebilirliği bulunan her türlü karar tenfiz davası ile ülkemizde hüküm doğurmaktadır. İcra yeteneği bulunmayan hukuksal bir durumu gösteren her türlü karar ise tanıma davası ile hüküm doğurmaktadır. Örneğin Fransa’da alınmış bir boşanma kararı ülkemizde tanıma davası ile hüküm doğuracakken, verilen bir nafaka kararı ise tenfiz davası ile hüküm doğuracaktır.

TANIMA VE TENFİZ NE DEMEKTİR ?

Tenfiz ; verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir. Tenfiz davasının açılabilmesi ise tanıma davasının şartlarından başka iki şart daha aranmaktadır:

 • Karşılıklılık İlkesi: İki devlet arasında bu konuda bir anlaşma ya da böyle bir anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair bir uygulama varsa veya yabancı ülke yasalarında ilamlarının tenfizine ilişkin bir hüküm varsa yabancı mahkeme ilamı tenfiz edilebilir.
 • Savunma Hakkına Uyulmuş Olması: O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olması gereklidir.

Tanıma ; yabancı bir ülkede bir mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi demektir. Tanıma davasının açılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 • Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olmalıdır.
 • Dava konusu ilamın şekli ve maddi anlamda kesinleşmiş olması gerekir.
 • İlamın Hukuk Davalarına İlişkin Olması Gerekir.
 • Yabancı İlamın Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Girmeyen Bir Konuda Verilmiş Olması Gerekir.
 • Dava Konusu Yabancı İlamın Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmaması Gerekir.
 • Yabancı İlamın Kanunlar İhtilafı Kurallarına Uygun Olması Gerekir.

Paris Bosanma Avukati, Fransa Tanima ve Tenfiz , FransaFransa’daki Mahkemenin verdiği boşanma kararı Türk Mahkemelerince tanıma veya tenfiz yolu ile kabul edilmedikçe, taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmazlar.

Böyle bir durumda;

 1. Taraflar Türkiye’de halen evli olarak kabul edileceğinden, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm haklar devam edecektir. Miras ve edinilen mallar açısından ileride sorunlar çıkabilecektir
 2. Evlilik birliği Türkiye’de devam ediyor göründüğünden, tarafların yeniden evlenmesi de mümkün olmayacak, buna rağmen yapılmış olan evlilikler bir hüküm taşımayacaktır.
 3. Fransa’da boşanmış fakat bu boşanma kararını Türk Mahkemesinde tanıtmamış olan vatandaşlarımız, daha sonra Türk Vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçseler bile, tekrar evlilik yapmak istediklerinde (özellikle yeni evlilik bir Türk Vatandaşı ile olacak ise) sorun yaşayacaklardır. Çünkü Türkiye’de halen evli görünmektedir.

Tanıma yabancı bir mahkeme ilamının diğer ülkedeki kanunların içerdiği koşullara uygunluğunun tespiti iken , tenfiz bu koşullara uygun olan ve Türkiye’de tanınmış olan yabancı mahkeme ilamının icrasına karar verilmesidir. Yani bir yabancı mahkeme ilamının tenfizine  karar verilmesi demek , aynı zamanda bu ilamdaki hükmün kanuni açıdan varlığı ve kesinliğinin de tanınması demektir.

Fransa’da alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınmasını sağlamaktayız ve bunu Paris’te olan ofisimizde ve Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg ve Nantes Konsolosluklari aracılığı ile vekalet vererek bu avukatlık hizmetini Fransa’da alabilirsiniz.

TANIMA TENFİZ DAVASINDA ONAY VE APOSTİL NEDİR

Onay, Fransız mahkemesi tarafından verilmiş olan kararların, resmi bir merci tarafından verildiğini izah eden işlemdir. Lahey anlaşmasını imzalayan ülkelerden biri olan Fransa’da alınan kararlarda “apostille” onay yerine geçer.

Fransa Tanima Tenfiz ApostilApostil 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır. Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yapılır). Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler. Türk mahkemeleri karar üzerinde konsolosluk onayı ya da apostille görmeden tanıma kararı vermez.

BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER ?

Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş Fransa’da ise Fransa’ya tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

 TANIMA VE TENFİZ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR ?

 1. Tanıma kararı , Fransız mahkeme kararının tespit edilmesine yönelik bir karardır. Tanıma kararında, tenfiz de olduğu şekilde devlet organlarının harekete geçme ve işlem yapması gerekmemektedir.
 2. Tenfizde aranmakta olan bütün koşullar tanıma için aranmamaktadır. Tanımada daha az koşul bulunmaktadır.
 3. Fransız mahkeme kararına tanıma kararı alınması için tenfiz kararı alma şartı bulunmamaktadır. Fakat Fransız mahkeme kararına tenfiz kararı alabilmek için tanıma kararı şartı bulunmaktadır. Yani tenfiz kararı tanıma kararını kapsamaktadır.
 4. Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir.
 5. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.
 6. Tanımada kesin hüküm etkisinin , hükmün verildiği ülkede kesinleşme tarihinden itibaren geçerlidir. Tenfizin zorla icra etkisi ise , tenfiz kararının kesinleştiği tarih ile geçerli olmaktadır.

BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI AÇMA SÜRESİ

Fransa’da yapılmış bir boşanmayı Türk Mahkemelerinde tanıtmak için konulmuş bir süre kısıtlaması olmamakla beraber, boşanma kararının tanıtılmamasından kaynaklanacak sorunlar doğacaktır.

 1. Türkiye’de taraflar halen evli görüneceğinden, eşlerden birisi öldüğü takdirde, diğer eş onun mirasından pay sahibi olabilecektir.
 2. Fransa’da verilen boşanma kararının üzerinden yıllar geçmesi, ileride açılacak Boşanma tanıma davasında, karşı tarafın tebligat adresini değiştirmesi neticesini doğurabilir. Boşanma tanıma ve tenfiz davalarında, karşı tarafa tebligat yapılması zorunlu olduğundan, bu dava çok uzayacak, hatta tebligat yapılamaz ise sonuçlanmayacaktır.


BOŞANMA TANIMA TENFİZ  YETKİLİ MAHKEME

Fransa Tanima Tenfiz Bosanma Avukat ParisFransa’da verilen boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması ve tenfizi için açılacak davada yetkili Mahkeme, davalı tarafın Türkiye’deki ikametgahı mahkemesidir. Davalı tarafın Türkiye’de ikametgahı bulunmuyor ise, sakini olduğu yerin mahkemesi yetkilidir. Bu da yok ise Boşanma tanıma tenfiz davası için, Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

TANIMA TENFİZ DAVASINDA TARAFLARIN TÜRKİYE’YE GELMESİ GEREKLİ MİDİR ?

Fransa’da almış olduğunuz boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için, Türkiye’de baroya kayitli bulunan bir Avukata vekaletname verdiğiniz takdirde, dava için Türkiye’ye gitmeniz gerekli değildir. Ayrıca, Türkiye’deki tanıma davası için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi de gerekli değildir. Fakat davalı eşe Türk Mahkemesi tarafından çıkarılacak tebligatın kendisine ulaşması gerekmektedir. Davalı eşe tebligat ulaşmadan tanıma kararı verilmesi mümkün değildir. Bu konuda en doğru ve en hızlı çözüm her iki tarafın Türkiye’de birer Avukat’a vekalet vermesi olacaktır.

TANIMA TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

Fransa’da verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli belgeler aşağıda sayılmıştır.

 1. Fransız Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı veya tasdikli sureti,
 2. Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh.  
 3. Boşanma kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi (genelde mahkeme kararının arka sayfasına yapılır.)
 4. Boşanma kararının, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması,
 5. Türkçe’ye tercüme yapıldıktan sonra konsolosluk tarafından tasdik edilmiş olması,
 6. Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 7. Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi (Fransa’da verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz ibaresi mutlaka vekaletnamede bulunmalıdır.)

VEKALET BİLGİLERİ

Avukatın sizin adınıza işlem yapabilmesi için yurt içinde noter kanalı ile yurtdışında konsolosluk aracılığı ile vekalet çıkartmanız gerekmektedir. Vekalet çıkarabilmeniz için yanınızda T.C. kimlik numaranızın yer aldığı nüfus cüzdanınız veya pasaportunuz ve avukata ait bilgilerin bulunması yeterlidir.

Ayrıca şirketler için, şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

Boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet çıkarılırken yanınızda en az 2 adet resim bulunmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği söylenmelidir.

İsim – Soyisim : Av. Elmas Eroğlu Doyurur
Adres : HASANPAŞA EĞİTİM MAH POYRAZ SK.1 SADIKOĞLU İŞ MERKEZİ D 39
KADIKÖY İstanbul
T.C. : TC size SMS veya Email ile vekalet aşamasında iletilecektir
Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil : 46807

TÜRKİYE NOTER LİSTESİ

FRANSA KONSOLOSLUK NOTER ADRESLERİ

PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU LYON BAŞKONSOLOSLUĞU STRAZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU MARSİLYA BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 44 rue de Sevres 92100 Boulogne – Billancourt. Adres: 87, Rue De Seze 69006 Lyon – France Adres: 10, rue Auguste Lamey 67000 Strasbourg/ France Adres: 363, Avenue du Prado 13008 Marseille- France
Telefon Noter 0147123058-3056; Telefon: +33 4 72 83 98 40 Telefon: +33 03 88 36 69 10 +33 03 88 36 68 14 Telefon: +33 491 290 020
Faks: + 33 1 47 12 30 50 Faks: +33 4 78 24 86 75 Faks: +33 03 88 37 97 39 Faks: +33 491 227 821
consulat.paris@mfa.gov.tr consulat.lyon@mfa.gov.tr  consulat.strasbourg@mfa.gov.tr consulat.marseille@mfa.gov.tr 
http://paris.bk.mfa.gov.tr http://lyon.bk.mfa.gov.tr http://strazburg.bk.mfa.gov.tr http://marsilya.bk.mfa.gov.tr

T.C. Bordeaux Başkonsolosluğu 

____________________________________________________________________________

VEKÂLETNAME

S.G.K (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) ve diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla Türkiye’den emeklilik ve Yurtdışı Borçlanma işlemlerini takip ve neticelendirmeye, prim günlerimi toplattırmaya, birleştirmeye, eksik ödenen olduğunda ödemeye, taksitlendirmeye, taksitleri ödemeye, yurtdışı ve askerlik borçlanması yapmaya, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler tanzim ve imzalamaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, dosyalarımı incelemeye, örnek ve suretler almaya, yazışmalarda bulunmaya, imzaya, emekli maaşının ilgili banka ve banka şubesine veya PTT müdürlüklerine ve şubelerine bağlattırmaya, nakil ettirmeye, hâsılı yukarıda yazılı hususlardan dolayı yapılması gerekli iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye, noterlerden kayıt, örnek ve suret çıkarmaya, teslim ve tesellüme, Bağkur, Ssk, Emekli Sandığı hizmet aktarımı, silimi, iptali, güncelleme, hizmet birleştirmesi yapmaya, adıma ilgili Emniyet Müdürlüklerinden yurda giriş çıkış belgesi almaya, adli sicil kaydımı, nüfus kayıt örneğimi çıkarmaya, teslim almaya, resmi kurum ve noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya ve teslim almaya, leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, davayı kabul veya redde veya feragate, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, savcılıklara şikâyet etmeye ve ceza davaları dâhil şikâyetten vazgeçmeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin, azil ve istimama, karşı tarafça gösterilenleri reddetmeye, protesto ve ihbarname keşidesine, keşide olanlara karşılık vermeye, yemin teklif, kabul ve reddine, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati tedbir, tespit, delail ve eşya hapsi istemeğe ve kaldırmaya ve yine bu tür kararlara itiraza, iflas anlaşması talebine ve aleyhine itiraza, iflas istemeğe ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddi hâkim talebinde bulunmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri T.C Başkonsoloslukları ve Büyük Elçiliklerinde ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takip ve gerekli işlemleri yaptırmaya, işlemleri intaca, murafaaya, nakli davaya, temyizi davaya ve/veya temyizden feragate, tahsisi karar, iadeyi muhakeme ve kararın düzeltilmesini istemeye, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde bulunmaya, hâkim, bilirkişi, hakem, şahit ve kâtipleri şikâyete ve redde, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya, davayı kısmen ya da tamamen ıslah etmeye, ahzu kabza, feragati davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup beyan ve def-ilerinde bulunmaya, yapılacak icrai satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati veya diğer teminatları adıma yatırmaya veya muaf tutulma talebinde bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve teminatları geriye talep ve almaya, ilgili kaymakamlıklar, valilikler ve ve sair kurumlar nezdinde apostil işlemlerini yaptırmaya, adıma nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin her türlü davayı açmaya ve takibe, bu dava sonucunda Nüfus Müdürlüklerine müracaatla nüfus kayıtlarımı talep ve elden almaya, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Tapu Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Adli Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil Memurluğu, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, teftişler vermeye birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekâlete yetkili olarak, Hasanpaşa Eğitim Mah. Poyraz Sok. Sadıkoğlu 1 İş Merkezi D:39 Kadıköy/ İstanbul adresinde muhkim İstanbul Barosu avukatlarından 46807 sicil numaralı Av. Elmas Eroğlu Doyurur (TCKN:…………………….)  ve ……………………………………………………… ……………….. ………………………… ………………………  (TCKN:………………………………)  tarafımdan birlikte ve ayrı ayrı yetkili kılınmıştır.

 

VEKÂLET VEREN  ( imza) :

ADRES                                :

 

 

Fransa Tanima Tenfiz

Fransa’da boşandınız ? Ama Türkiye’de hala evlisiniz …

Fransız Mahkemesi tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de hükmü yoktur. Bu boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için tanınması ve tenfizi gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz konusundaki makalemiz, Özellikle Fransa’da boşanan Türk Vatandaşlarına bu konunda detayli bilgi vermektedir.  Devamı burada ….